FÖRENINGEN GAMLA LINDHOLMSPOJKAR

      FÖRENINGEN BILDADES 1950-01-15UTÖKNING AV STADGAR § 6A UTNÄMNING TILL HEDERSMEDLEM

ANTOGS EFTER TVÅ I FÖLJD HÅLLNA MÖTEN, ÅRSMÖTET 15 MARS

OCH MEDLEMSMÖTET 19 MARS ÅR 2009.

FÖRÄNDRING AV TEXT I § 1, § 3, § 7, § 11, § 13, § 15 OCH § 18. ANTOGS

EFTER TVÅ I FÖLJD HÅLLNA MÖTEN, ÅRSMÖTET 8 MARS OCH

MEDLEMSMÖTET 12 MARS 2015.


                                                             § 1

FÖRENINGEN SOM ÄR OPOLITISK, HAR TILL ÄNDAMÅL ATT BEREDA

MEDLEMMARNA TILLFÄLLE ATT UNDER VÄRDIGA FORMER SAMMANTRÄFFA FÖR UTBYTE AV ÅSIKTER OCH ERFARENHETER OM LINDHOLMEN, DESS

KULTUR OCH HISTORIA SAMT ATT I ÖVRIGT VERKA FÖR ETT GOTT KAMRATSKAP.


§ 2

FÖR ATT VINNA INTRÄDE I FÖRENINGEN FORDRAS ATT SÖKANDE ÄR FÖDD

PÅ LINDHOLMEN ELLER HAR TILLBRINGAT UPPVÄXTÅREN INOM NÄMNDA STADSDEL, SAMT HAFT SIN SKOLGÅNG I NÅGON AV LINDHOLMSSKOLORNA. BOR PÅ LINDHOLMEN ELLER PÅ ANNAT VIS HAR ANKNYTNING TILL STADSDELEN LINDHOLMEN SAMT HA FYLLT 40 ÅR.


§ 3

PERSONER SOM ÖNSKAR VINNA INTRÄDE, SKALL TILL FÖRENINGENS STYRELSE INGIVA SKRIFTLIG ANSÖKAN ELLER MEDELST FORMULÄR PÅ

FÖRENINGENS HEMSIDA. ANSÖKAN SKALL EFTER PRÖVNING GODKÄNNAS

AV FÖRENINGENS STYRELSE. NY ANTAGEN MEDLEM SKALL SNARAST ERLÄGGA ÅRSAVGIFT.

§ 4

ÅRSAVGIFTEN BESTÄMS PÅ ÅRSMÖTET.


§ 5

FÖRENINGENS TILLGÅNGAR DISPONERAS I ENLIGHET MED BESLUT PÅ ORDINARIE ÅRSSAMMANTRÄDE. FÖR BESLUT HÄROM ERFORDRAS TVÅ TREDJEDELAR AV DE NÄRVARANDES RÖSTER.


§ 6

MOM.1. FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER HANDHAVAS AV EN STYRELSE BESTÅENDE AV MINST FEM PERSONER, SOM VÄLJES PÅ ÅRSMÖTET, VARVID ORDFÖRANDE OCH KASSÖR VÄLJES SÄRSKILT. STYRELSENS LEDAMÖTER AVGÅR VÄXELVIS. VID ÅRSMÖTET VÄLJS DESSUTOM MINST TVÅ STYRELSESUPPLEANTER

MOM.2. PÅ ÅRSMÖTET VÄLJES ÄVEN ÅRLIGEN TVÅ REVISORER SAMT MINST TVÅ SUPPLEANTER FÖR DESSA.

MOM.3. STYRELSEN SAMMANKALLAS AV ORDFÖRANDEN.

MOM.4. STYRELSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG NÄR MINST TRE STYRELSELEDAMÖTER ÄR NÄRVARANDE SAMT ENIGA OM BESLUTEN.

MOM.5. STYRELSESUPPLEANTERNA ÄR SKYLDIGA ATT NÄRVARA VID STYRELSEMÖTENA, OCH VID FÖRFALL AV ORDINARIE LEDAMOT INTRÄDA, DE I STYRELSEN I DEN ORDNING DE BLIVIT VALDA.


§ 6A

TILL HEDERSMEDLEM UTSER ÅRSMÖTET PÅ STYRELSEN FÖRSLAG, DEN ELLER DE MEDLEMMAR SOM PÅ ETT SYNNERLIGEN FÖRTJÄNSTFULLT SÄTT VERKAT FÖR FÖRENINGENS BÄSTA. HEDERSMEDLEM ÄR BEFRIAD FRÅN ÅRSAVGIFT MEN HAR SAMMA RÄTTIGHETER SOM BETALANDE MEDLEM. DEN SOM BLIVIT VALD TILL HEDERSMEDLEM EFTER AVSLUTADE UPPDRAG, KAN INTE ÅTERVÄLJAS TILL NYA

§ 7

MEDLEM, SOM ÖNSKAR UTTRÄDE UR FÖRENINGEN, BÖR TILL STYRELSEN INGIVA SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG ANMÄLAN HÄROM.


§ 8

MEDLEM, SOM TROTS UPPMANING ICKE ERLAGT STADGAD ÅRSAVGIFT UNDER TVÅ PÅ VARANDRA FÖLJANDE ÅR, UTESLUTS UR FÖRENINGEN.


§ 9

HAR MEDLEM GJORT SIG SKYLDIG TILL SÅDANA HANDLINGAR, ATT HANS KVARSTÅENDE I FÖRENINGEN SKULLE ÄVENTYRA DENNAS ANSEENDE, BÖR HAN UTESLUTAS UR FÖRENINGEN OCH SKALL BESLUT DÄR OM FATTAS AV FÖRENINGENS STYRELSE SAMT UNDERSTÄLLAS FÖRENINGS SAMMANTRÄDE


§ 10

MOM.1. MEDLEM SOM UTTRÄTT ELLER UTESLUTITS UR FÖRENINGEN JÄMLIKT § 7, § 8 ELLER § 9 I DESSA STADGAR, FÖRLORAR ALL ÄGANDERÄTT I FÖRENINGENS GEMENSAMMA TILLGÅNGAR.

MOM.2. ÅTERINTRÄDE KAN BEVILJAS MEDLEM SOM UTESLUTITS PÅ GRUND AV BRISTANDE BETALNING GENOM FÖRNYAD ANSÖKAN SAMT ERLÄGGANDE AV RESTERANDE BELOPP.

§ 11

REVISORERNA ÄR SKYLDIGA ATT EN GÅNG ÅRLIGEN GRANSKA FÖRENINGENS RÄKENSKAPER OCH FÖR ÖVRIGT NÄR DE SÅ ÖNSKAR.


§ 12

MOM.1. STYRELSENS ORDFÖRANDE ÄR ÄVEN ORDFÖRANDE VID FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE.

MOM.2. SEKRETERAREN ÅLIGGER ATT FÖRA PROTOKOLL VID SÅVÄL STYRELSENS SOM FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN SAMT ATT SKÖTA FÖRENINGENS KORRESPONDENS.

MOM.3. KASSÖREN ÅLIGGER ATT INKASSERA ÅRSAVGIFTERNA OCH HANDHAVA FÖRENINGENS MEDEL SAMT ATT FÖRA FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA MEDLEMMAR.

MOM.4. KASSÖREN ÄR ANSVARIG FÖR FÖRENINGENS MEDEL. FÖRENINGENS MEDEL INSÄTTAS PÅ POSTGIRO OCH POSTSPARBANK.

MOM.5. ORDFÖRANDE OCH KASSÖREN GÄLLA SOM FIRMATECKNARE.


                                                                       § 13

FÖRENINGEN HÅLLER ÅRLIGEN ETT ORDINARIE SAMMANTRÄDE I MARS,

SOM TILLIKA ÄR ÅRSMÖTE. ERFORDERLIGA STYRELSEMÖTEN OCH EXTRA- MÖTEN UNDER RESTEN AV ÅRET. VID ÅRSMÖTET BEHANDLAS STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE ÖVER SIST FÖRFLUTNA KALENDERÅRS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING SAMT ATT BESLUT FATTAS OM ANSVARS- FRIHET.

§ 14

EXTRA SAMMANTRÄDE HÅLLES DÅ STYRELSEN SÅ BESLUTAR, ELLER DÅ MINST TJUGO AV FÖRENINGENS MEDLEMMAR DÄROM GÖRA SKRIFTLIG FRAMSTÄLLAN MED ANGIVANDE AV SKÄL FÖR UTLYSANDE AV SÅDANT SAMMANTRÄDE.

§ 15

KALLELSE TILL EXTRA MÖTE SKER EN VECKA I FÖRVÄG PÅ SÅ SÄTT SOM STYRELSEN FINNER LÄMPLIGT.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SKER SKRIFTLIGEN TILL MEDLEMMARNA TVÅ

VECKOR I FÖRVÄG.

§ 16

MOM.1. Å FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN HAR VARJE NÄRVARANDE MEDLEM EN RÖST OCH VID LIKA RÖSTETAL ÄGER ORDFÖRANDEN UTSLAGSRÖST.

MOM.2. OMRÖSTNING SKER ÖPPET OCH GÄLLER DÄRVID ENKEL MAJORITET MED UNDANTAG AV VAD § 5, § 17 OCH § 18 BESTÄMMES.


§ 17

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV DESSA STADGAR SKOLA FÖR ATT BLIVA GÄLLANDE GODKÄNNAS AV TVÅ I FÖLJD HÅLLNA FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN, VARAV ETT ORDINARIE, OCH FORDRAS FÖR BESLUT AV TVÅ TREDJEDELAR AV VID SAMMANTRÄDET NÄRVARANDE MEDLEMMAR DÄROM ÄR ENSE.


§ 18

MOM.1. BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSANDE SKALL FATTAS Å TVÅ PÅ VARANDRA FÖLJANDE SAMMANTRÄDEN, AV VILKA DET ENA SKALL VARA ORDINARIE ÅRSMÖTET OCH SKALL BESLUTET BITRÄDAS AV MINST TVÅ TREDJEDELAR AV DE VID SAMMANTRÄDET NÄRVARANDE.

MOM.2. I SAMBAND MED BESLUT OM FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

BESTÄMMES HUR FÖRENINGENS EVENTUELLA TILLGÅNGAR SKALL

FÖDELAS.


LINDHOLMEN

2015-03-23


      Föreningens Stadgar